ลักษณะของบริษัทจำกัด

บริษัทจำกัด เป็น กิจการประเภทนิติบุคคลที่ก่อตั้งขึ้นตามบทบัญญัติมาตรา 1096  แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสวงหากำไรจากการดำเนินงาน

โดยแบ่งทุนออกเป็นหุ้นมีมูลค่าหุ้นละเท่า ๆ กัน ผู้ถือหุ้นทุกคนจะรับผิดชอบจำกัดเพียงไม่เกินจำนวนเงินที่ตนยังส่งใช้ไม่ครบมูลค่าหุ้นที่ตนถือเท่านั้น

บริษัทจำกัด

ความเป็นเจ้าของ  เจ้าของบริษัทจำกัด คือ

ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (Shareholder หรือ Stockholder) ที่มีทุนแบ่งออกเป็นหุ้น (Share หรือ Stock)  หุ้นละเท่า ๆ กัน ผู้ถือหุ้นมีฐานเป็นเจ้าของหุ้นมิใช่เจ้าของ  แต่มีสิทธิได้รับผลประโยชน์จากหุ้นที่ถืออยู่ในรูปของ “เงินปันผล”  ผู้เป็นเจ้าของก็คือ  นิติบุคคลที่เป็นบริษัทจำกัด ถ้าบริษัทจำกัดใดไม่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ แต่กระจายการถือหุ้นเป็นจำนวนมาก  เรียกว่าเป็น “บริษัทมหาชน” (Public Company)  แต่ถ้าผู้ถือหุ้นมีจำนวนน้อยคนและส่วนใหญ่เป็นญาติพี่น้องกัน โดยมิได้นำทุนออกขายให้แก่ประชาชนทั่วไป  บริษัทนี้ก็เป็นบริษัทเอกชนหรือบริษัทครอบครัว (Private Company หรือ Family Company)

การก่อตั้ง ต้องเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย คือ

  • ต้องมีผู้ก่อการ (Promoter) จำนวนไม่น้อยกว่า 7 คน  ตกลงกันก่อตั้งบริษัท
  • นำไปขอจดทะเบียนบริคนห์สนธิ (Memorandum) ที่กระทรวงพาณิชย์โดยระบุว่าบริษัทที่จะจัดตั้งขึ้นนี้จะดำเนินการธุรกิจประเภทใดบ้าง มีจำนวนเงินทุนเท่าใด แบ่งเป็นกี่หุ้น  มูลค่าหุ้นละเท่าใด
  • จากนั้นผู้ก่อการจะต้องออกหนังสือชี้ชวนให้ผู้สนใจ ซื้อหุ้นของบริษัทและจะต้องมีผู้จองหุ้นจนครบจำนวนหุ้นที่ขอจดทะเบียน จึงจะทำการประชุมจัดตั้งบริษัทได้ และเมื่อผู้จองหุ้นทั้งหมดชำระมูลค่าหุ้นครั้งแรกอย่างน้อย 25%   ของมูลค่าหุ้นแล้วจึงไปขอจดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัด เพื่อให้มีสภาพเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย

You may also like...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

error: Content is protected !!