KITKAT กับความสำเร็จในญี่ปุ่น

KITKAT กับความสำเร็จในญี่ปุ่น

เทคนิคการตลาด
หากคุณเคยมีประสบการณ์ได้เดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่น  หรือมีความสนใจในความเป็นญี่ปุ่นอยู่บ้าง คงจะได้สังเกตเห็นถึงความเป็นชาตินิยมของ…
Read More
การสร้างยอดขายและการซื้อซ้ำให้องค์กร

การสร้างยอดขายและการซื้อซ้ำให้องค์กร

การขายเพิ่มยอดขาย
ปัจจุบัน “ตลาดเป็นของผู้ซื้อ” ทำให้ สินค้าและบริการขายยากมากขึ้นเรื่อย ๆ เพราะอำนาจซื้อของผู้บริโภคลดลง  เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจ ตกต…
Read More
3 ค่าใช้จ่ายที่ดูเล็กน้อย แต่มากมาย

3 ค่าใช้จ่ายที่ดูเล็กน้อย แต่มากมาย

เทคนิคการตลาด
ค่าใช้จ่ายทางธุรกิจเป็นเรื่องที่ทุกบริษัทให้ความสำคัญกันอย่างมาก  อะไรที่ประหยัดได้ก็ควรจะประหยัด  แต่อาจลืมนึงไปถึงบางจุดที่มันอา…
Read More
กฎหมายอาญา

กฎหมายอาญา

กฎหมายไทย
เป็นกฎหมายที่กำหนดเรื่องความผิด  และบทลงโทษไว้สำหรับความผิดนั้น ๆ  เพราะรัฐมีหน้าที่รักษาความสงบของบ้านเมือง  กฎหมายอาญาจึงกำหนดคว…
Read More
การบริหารโดยยึดวัตถุประสงค์ (Management by Objectives)

การบริหารโดยยึดวัตถุประสงค์ (Management by Objectives)

การขายเพิ่มยอดขาย
การบริหารโดยยึดวัตถุประสงค์หรือเรียกย่อๆ ว่า MBO เป็นกระบวนการร่วมกันกำหนดวัตถุประสงค์และการควบคุมระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บั…
Read More