รูปแบบองค์กรธุรกิจ

รูปแบบองค์กรธุรกิจ

เทคนิคการตลาด
องค์กรธุรกิจที่ดำเนินกิจการอยู่ในประเทศไทยมีหลายรูปแบบ ผู้ประกอบธุรกิจบางคนที่ต้องเริ่มประกอบธุรกิจใหม่ ๆ มักตั้งคำถามว่า ถ้าต้องก…
Read More
ฝึกสมอง 2 ด้าน ช่วยเพิ่มยอดขาย

ฝึกสมอง 2 ด้าน ช่วยเพิ่มยอดขาย

การขายเพิ่มยอดขาย
เคยคิดไหมว่านักการตลาดที่อ่านใจผู้บริโภคออก พวกเขามีวิธีคิดและเข้าใจพฤติกรรมลูกค้าได้อย่างไร? คุณเชื่อไหมว่า “สมอง” เป็นส่วนสำคัญ …
Read More
ขายอย่างมีประสิทธิภาพ

ขายอย่างมีประสิทธิภาพ

การขายเพิ่มยอดขาย
การขายเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจทุกประเภท เพราะการขายที่ดีจะสามารถสร้างรายได้มหาศาลให้แก่องค์กร และสามารถทำให้องค…
Read More
ตลาดกลางพาณิชอิเล็กทรอนิก

ตลาดกลางพาณิชอิเล็กทรอนิก

การขายเพิ่มยอดขาย
e-Marketplace หรอื ตลาดกลางพาณิชอิเล็กทรอนิกเป็นเว็บไซต์ที่ทำหน้าที่เหมือนตลาดกลางรวบรวมสินค้า และร้านค้า หรือบริษัทต่างๆ ทีส่ามาร…
Read More
ดูกำไรขาดทุนเป็น บริหารยอดขายพุ่ง

ดูกำไรขาดทุนเป็น บริหารยอดขายพุ่ง

การขายเพิ่มยอดขาย
ผู้ประกอบการอย่างเราๆ มักจะสนใจแต่ตัวเลขเมื่อเห็นยอดขายพุ่ง กำไรสูง ก็ยิ้มกริ่มเตรียมเฮ แต่ก็อย่าชะล่าใจ เพราะจะแน่ใจได้อย่างไรว่า…
Read More
เทคนิคการขายเชิงรุก

เทคนิคการขายเชิงรุก

การขายเพิ่มยอดขาย
การเป็นนักขายมืออาชีพ (SMART) ควรประกอบด้วย Specific : เจาะจง นักขายจะต้องให้ความสำคัญ โดยการศึกษาความต้องการและพฤติกรรมของลูกค้าเ…
Read More
การขายผลิตภัณฑ์ให้มียอดขายที่เพิ่มขึ้น

การขายผลิตภัณฑ์ให้มียอดขายที่เพิ่มขึ้น

เทคนิคการตลาด
ผลิตภัณฑ์เป็นส่งที่ธุรกิจนี้ออกเสนอขายแก่ผู้บรโภค ประกอบ ด้วยสิ่งที่มีตัวตนสามารถสัมผัสได้ ได้แก่ ประโยชน์ใช้สอย คุณสมบัติ ส่วนประ…
Read More