การสร้างยอดขายและการซื้อซ้ำให้องค์กร

การสร้างยอดขายและการซื้อซ้ำให้องค์กร

การขายเพิ่มยอดขาย
ปัจจุบัน “ตลาดเป็นของผู้ซื้อ” ทำให้ สินค้าและบริการขายยากมากขึ้นเรื่อย ๆ เพราะอำนาจซื้อของผู้บริโภคลดลง  เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจ ตกต…
Read More
3 ค่าใช้จ่ายที่ดูเล็กน้อย แต่มากมาย

3 ค่าใช้จ่ายที่ดูเล็กน้อย แต่มากมาย

เทคนิคการตลาด
ค่าใช้จ่ายทางธุรกิจเป็นเรื่องที่ทุกบริษัทให้ความสำคัญกันอย่างมาก  อะไรที่ประหยัดได้ก็ควรจะประหยัด  แต่อาจลืมนึงไปถึงบางจุดที่มันอา…
Read More
กฎหมายอาญา

กฎหมายอาญา

กฎหมายไทย
เป็นกฎหมายที่กำหนดเรื่องความผิด  และบทลงโทษไว้สำหรับความผิดนั้น ๆ  เพราะรัฐมีหน้าที่รักษาความสงบของบ้านเมือง  กฎหมายอาญาจึงกำหนดคว…
Read More
การบริหารโดยยึดวัตถุประสงค์ (Management by Objectives)

การบริหารโดยยึดวัตถุประสงค์ (Management by Objectives)

การขายเพิ่มยอดขาย
การบริหารโดยยึดวัตถุประสงค์หรือเรียกย่อๆ ว่า MBO เป็นกระบวนการร่วมกันกำหนดวัตถุประสงค์และการควบคุมระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บั…
Read More
การพัฒนาโปรแกรมการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร

การพัฒนาโปรแกรมการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร

เทคนิคการตลาด
ในขั้นตอนนี้บริษัทจะต้องทำการกำหนดวัตถุประสงค์ของแต่ละสื่อโฆษณา(Media Objectives) เพื่อจะได้มองเห็นภาพของกิจกรรมต่างๆที่ใช้สื่อโฆษ…
Read More
องค์ประกอบสำคัญในการทำธุรกิจ

องค์ประกอบสำคัญในการทำธุรกิจ

เทคนิคการตลาด
การทำธุรกิจ เราต้องคำนึงถึงสิ่งใดบ้าง วันนี้เรามี “องค์ประกอบสำคัญในการทำธุรกิจ” เพื่อจะเป็นไอเดียที่ดีสำหรับคนที่ต้องการต่อยอดธุร…
Read More
กฎทางหมายธุรกิจ

กฎทางหมายธุรกิจ

เทคนิคการตลาด
นิติกรรม หมายถึง การใด ๆ อันทำลงโดยชอบด้วยกฎหมายและด้วยใจสมัคร มุ่งโดยตรงต่อการผูกนิติ สัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลเพื่อก่อ เปลี่ยนแปล…
Read More
บทบาทการค้าระหว่างประเทศ

บทบาทการค้าระหว่างประเทศ

การขายเพิ่มยอดขาย
เกิดขึ้นเนื่องจากแต่ละประเทศมีทรัพยากรและสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้าและบริการ แตกต่างกัน จึงทำให้มีความสามารถในการผลิ…
Read More
เคล็ดลับการทำการตลาดแบบ Low – Cost

เคล็ดลับการทำการตลาดแบบ Low – Cost

เทคนิคการตลาด
วันนี้เราขอแนะนำเคล็ดลับ 5 วิธีการทำการตลาดที่ได้ผลสูง ที่ไม่ต้องใช้งบประมาณมากมาย อีกทั้งยังเป็นการช่วยคุณบริหารต้นทุนอย่างมีประส…
Read More
error: Content is protected !!