Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
ดูกำไรขาดทุนเป็น บริหารยอดขายพุ่ง

ดูกำไรขาดทุนเป็น บริหารยอดขายพุ่ง

การขายเพิ่มยอดขาย
ผู้ประกอบการอย่างเราๆ มักจะสนใจแต่ตัวเลขเมื่อเห็นยอดขายพุ่ง กำไรสูง ก็ยิ้มกริ่มเตรียมเฮ แต่ก็อย่าชะล่าใจ เพราะจะแน่ใจได้อย่างไรว่า…
Read More
เทคนิคการขายเชิงรุก

เทคนิคการขายเชิงรุก

การขายเพิ่มยอดขาย
การเป็นนักขายมืออาชีพ (SMART) ควรประกอบด้วย Specific : เจาะจง นักขายจะต้องให้ความสำคัญ โดยการศึกษาความต้องการและพฤติกรรมของลูกค้าเ…
Read More
การขายผลิตภัณฑ์ให้มียอดขายที่เพิ่มขึ้น

การขายผลิตภัณฑ์ให้มียอดขายที่เพิ่มขึ้น

เทคนิคการตลาด
ผลิตภัณฑ์เป็นส่งที่ธุรกิจนี้ออกเสนอขายแก่ผู้บรโภค ประกอบ ด้วยสิ่งที่มีตัวตนสามารถสัมผัสได้ ได้แก่ ประโยชน์ใช้สอย คุณสมบัติ ส่วนประ…
Read More
KITKAT กับความสำเร็จในญี่ปุ่น

KITKAT กับความสำเร็จในญี่ปุ่น

เทคนิคการตลาด
หากคุณเคยมีประสบการณ์ได้เดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่น  หรือมีความสนใจในความเป็นญี่ปุ่นอยู่บ้าง คงจะได้สังเกตเห็นถึงความเป็นชาตินิยมของ…
Read More
การสร้างยอดขายและการซื้อซ้ำให้องค์กร

การสร้างยอดขายและการซื้อซ้ำให้องค์กร

การขายเพิ่มยอดขาย
ปัจจุบัน “ตลาดเป็นของผู้ซื้อ” ทำให้ สินค้าและบริการขายยากมากขึ้นเรื่อย ๆ เพราะอำนาจซื้อของผู้บริโภคลดลง  เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจ ตกต…
Read More
3 ค่าใช้จ่ายที่ดูเล็กน้อย แต่มากมาย

3 ค่าใช้จ่ายที่ดูเล็กน้อย แต่มากมาย

เทคนิคการตลาด
ค่าใช้จ่ายทางธุรกิจเป็นเรื่องที่ทุกบริษัทให้ความสำคัญกันอย่างมาก  อะไรที่ประหยัดได้ก็ควรจะประหยัด  แต่อาจลืมนึงไปถึงบางจุดที่มันอา…
Read More
กฎหมายอาญา

กฎหมายอาญา

กฎหมายไทย
เป็นกฎหมายที่กำหนดเรื่องความผิด  และบทลงโทษไว้สำหรับความผิดนั้น ๆ  เพราะรัฐมีหน้าที่รักษาความสงบของบ้านเมือง  กฎหมายอาญาจึงกำหนดคว…
Read More
การบริหารโดยยึดวัตถุประสงค์ (Management by Objectives)

การบริหารโดยยึดวัตถุประสงค์ (Management by Objectives)

การขายเพิ่มยอดขาย
การบริหารโดยยึดวัตถุประสงค์หรือเรียกย่อๆ ว่า MBO เป็นกระบวนการร่วมกันกำหนดวัตถุประสงค์และการควบคุมระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บั…
Read More
การพัฒนาโปรแกรมการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร

การพัฒนาโปรแกรมการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร

เทคนิคการตลาด
ในขั้นตอนนี้บริษัทจะต้องทำการกำหนดวัตถุประสงค์ของแต่ละสื่อโฆษณา(Media Objectives) เพื่อจะได้มองเห็นภาพของกิจกรรมต่างๆที่ใช้สื่อโฆษ…
Read More
error: Content is protected !!