กฎหมายอาญา

กฎหมายอาญา

กฎหมายไทย
เป็นกฎหมายที่กำหนดเรื่องความผิด  และบทลงโทษไว้สำหรับความผิดนั้น ๆ  เพราะรัฐมีหน้าที่รักษาความสงบของบ้านเมือง  กฎหมายอาญาจึงกำหนดคว…
Read More
กฎทางหมายธุรกิจ

กฎทางหมายธุรกิจ

เทคนิคการตลาด
นิติกรรม หมายถึง การใด ๆ อันทำลงโดยชอบด้วยกฎหมายและด้วยใจสมัคร มุ่งโดยตรงต่อการผูกนิติ สัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลเพื่อก่อ เปลี่ยนแปล…
Read More