การขายผลิตภัณฑ์ให้มียอดขายที่เพิ่มขึ้น

การขายผลิตภัณฑ์ให้มียอดขายที่เพิ่มขึ้น

เทคนิคการตลาด
ผลิตภัณฑ์เป็นส่งที่ธุรกิจนี้ออกเสนอขายแก่ผู้บรโภค ประกอบ ด้วยสิ่งที่มีตัวตนสามารถสัมผัสได้ ได้แก่ ประโยชน์ใช้สอย คุณสมบัติ ส่วนประ…
Read More
การวางแผนกับการบริหารเวลาการทำธุรกิจ

การวางแผนกับการบริหารเวลาการทำธุรกิจ

การขายเพิ่มยอดขาย
ในแง่ของการบริหารได้แบ่งเวลาออกเป็น 3 ประเภทคือ ประเภทแรกคือเวลาที่ใช้กับหัวหน้าหรือผู้บังคับบัญชา (Boss-Imposed Time) หมายถึง เวล…
Read More
เทคนิคการเขียนแผนการตลาด

เทคนิคการเขียนแผนการตลาด

เทคนิคการตลาด
กลยุทธ์ทางการตลาด มีความต่อเนื่องมาจากการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลหรือเรียกว่าการทำวิจัยตลาด การกำหนดยุทธ์ทางการตลาดเป็นการตอบค…
Read More