จบปัญหาสุดคลาสสิค! การขายกับการตลาดไปด้วยกันได้หรือไม่?

จบปัญหาสุดคลาสสิค! การขายกับการตลาดไปด้วยกันได้หรือไม่?

เทคนิคการตลาด
เพราะหลายคนยังคิดอยู่เลยว่าการตลาด การทำโฆษณาก็แค่ช่วยในการขาย ส่วนนักการตลาดก็มองว่างานขายก็เป็นส่วนหนึ่งของการตลาดภาคสนาม การคิด…
Read More
การดำเนินงานการตลาดออนไลน์

การดำเนินงานการตลาดออนไลน์

เทคนิคการตลาด
การซื้อขายสินค้าออนไลน์ เป็นกิจกรรมหลักกิจกรรมหนึ่งในการใช้งานอินเตอร์เน็ต รายรับจากการช๊อปปิงออนไลน์ในแต่ละปีเป็นจำนวนเงินมหาศาล …
Read More
ลักษณะของบริษัทจำกัด

ลักษณะของบริษัทจำกัด

การขายเพิ่มยอดขาย
บริษัทจำกัด เป็น กิจการประเภทนิติบุคคลที่ก่อตั้งขึ้นตามบทบัญญัติมาตรา 1096  แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  เพื่อวัตถุประสงค์ในการ…
Read More
ฝึกสมอง 2 ด้าน ช่วยเพิ่มยอดขาย

ฝึกสมอง 2 ด้าน ช่วยเพิ่มยอดขาย

การขายเพิ่มยอดขาย
เคยคิดไหมว่านักการตลาดที่อ่านใจผู้บริโภคออก พวกเขามีวิธีคิดและเข้าใจพฤติกรรมลูกค้าได้อย่างไร? คุณเชื่อไหมว่า “สมอง” เป็นส่วนสำคัญ …
Read More
ขายอย่างมีประสิทธิภาพ

ขายอย่างมีประสิทธิภาพ

การขายเพิ่มยอดขาย
การขายเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจทุกประเภท เพราะการขายที่ดีจะสามารถสร้างรายได้มหาศาลให้แก่องค์กร และสามารถทำให้องค…
Read More
ตลาดกลางพาณิชอิเล็กทรอนิก

ตลาดกลางพาณิชอิเล็กทรอนิก

การขายเพิ่มยอดขาย
e-Marketplace หรอื ตลาดกลางพาณิชอิเล็กทรอนิกเป็นเว็บไซต์ที่ทำหน้าที่เหมือนตลาดกลางรวบรวมสินค้า และร้านค้า หรือบริษัทต่างๆ ทีส่ามาร…
Read More
การบริหารโดยยึดวัตถุประสงค์ (Management by Objectives)

การบริหารโดยยึดวัตถุประสงค์ (Management by Objectives)

การขายเพิ่มยอดขาย
การบริหารโดยยึดวัตถุประสงค์หรือเรียกย่อๆ ว่า MBO เป็นกระบวนการร่วมกันกำหนดวัตถุประสงค์และการควบคุมระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บั…
Read More
ทฤษฏีการสื่อสารการตลาด

ทฤษฏีการสื่อสารการตลาด

เทคนิคการตลาด
ในการดำเนินงานการตลาดสมัยใหม่เพื่อให้ประสบผลสำเร็จนั้น นอกจากการผลิตสินค้าเหมาะสมตรงกับความต้องการของตลาด การกำหนดราคาที่จูงใจ รวม…
Read More
คุณสมบัติของนักการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ที่จะประสบผลสำเร็จ

คุณสมบัติของนักการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ที่จะประสบผลสำเร็จ

เทคนิคการตลาด
นักการตลาดที่ทำการค้าบนอินเตอร์เน็ต จะต้องมีคุณสมบัติที่ดีและน่าเชื่อถือได้เพื่อให้การขายสินค้าประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น มีความคิ…
Read More
เรื่องไม่ยุ่งยากกับการขายสินค้าออนไลน์

เรื่องไม่ยุ่งยากกับการขายสินค้าออนไลน์

การขายเพิ่มยอดขาย
การขายสินค้าออนไลน์เป็นที่นิยมมากในปัจจุบันไม่ว่าจะขายอะไรก็แค่โพสผ่านโลกออนไลน์และเว็ไซต์แค่นั้นง่ายๆ ที่เหลือก็รอรับเงินและตอบลู…
Read More